knikbioreactors
භාෂාව
සෛල ජෛව ප්‍රතික්‍රියාකාරක-පැසවීම CGMP

5L 7L 10L 30L 40L සෛල ජෛව ප්‍රතික්‍රියාකාරකය (වීදුරු)

  • විස්තර
  • තරඟකාරී සහ වාසි
  • පිරිවිතර
  • අයදුම්පත්
  • පරීක්ෂණයක්
විස්තර

අංකය

අයිතමය

විස්තර

2

යාත්‍රා පද්ධතිය

Autoclavable bioreactor vessel,5L (3 - 3.5 liters working volume) and 7 liter (4-5 liters working volume) and 10 liter (5-7 liters working volume)total capacity

Lid Stainless steel 316L With sterile and pressure proof ports

bioreactor Vessel must be a Jacketed Vessel having with the head plate of SS316L. It should have the Temperature Control via circulation of Hot / Cold Water in the Jacket through an inbuilt Thermo circulator unit (working temperature range 8ºC - 80ºC above coolant temperature) The system must be complete to measure and control pH, DO, stirrer speed (20-300rpm), foam control & temperature.

Probes : Impeller Speed, temperature, pH, redox, pO2, level or Foam, gas mixture

Gas Supplement : Air, O2, N2, CO2

උද්ඝෝෂණය

Mechanical seal, shaft, 2 height adjustable six – blade stirrer, removable baffle cage

වාතනය

Auto cleavable sterile filter, check valve, connection piece, aeration tube with ring sparger

Required air pressure approx, 1.5 bar

වාතාශ්රය

Reflux cooler, connection piece, auto cleavable sterile filter

Temperature Circuit

Connected to glass double jackets, all four temperature circuits connected by central supply and drain lines.

පරීක්ෂණ

Autoclavable temperature probe Pt100 incl. connecting cable

Autoclavable pH-gel-electrode incl. connecting cable

Autoclavable pO2-probe incl. connecting cable

Autoclavable height adjustable antifoam-probe incl. connecting cable

නියැදි පද්ධතිය

Autoclavable sampling system

ආමුකූලක

Cup for silicone diaphragm

Measurement of Controls

Integrated in stainless steel trunking

විදුලි සැපයුම්

Main power supply for all electrical circuits, 1 x 220V, 50 Hz

උෂ්ණත්වය පාලනය

Including heating finger and cooling water valve in temperature circuit. Temperature controller for heating and cooling, temperature range 4-60C (depending on the available cooling media)

Speed Setting

DC motor with frequency converter, rpm-control unit

pH Control

pH-control to activate the dosage of acid and base (pumps)

pO2 Control

DDC pO2-control to activate the final elements, Cascade control vial stirrer speed and aeration valve

Antifoam Control

DDC antifoam - Control to activate the dosage to antifoam chemicals

ආහාරය

Aeration Unit

Consists of pressure valve, a rotameter (50-100L/h) a continuous solenoid valve (proportional valve), activated by pO2 controller, a check valve.

Peristaltic Pump with variable speed

2

Aeration system

Include rotameter, aeration filter

2

Agitation system

GJ:යාන්ත්රික sealing system at the top of the fermenter; high-powered stirring oar, antifoam oar; AC විදුලි යන්ත්රය: infinite speed variation; rpm in the 5L germ fermenter: 20~300rpm±1%,The height of the stirring oar can be adjusted, too.

2

උෂ්ණත්ව පාලනය

Interlayer electric calefaction, auto-control

2

වායු ගැලීමක් පාලනය

Provision for mixing at least four gases (Air, Oxygen, Nitrogen and CO2), Thermal mass flowmeter automatic control gas flow, valves, gas mix station to be included. Air filtration with membrane filter Supply capacity for fermenter: Air: upto 2 VVM, Oxygen 0.5 VVM, Sparger - One number sparger.

2

ප්‍රති-ෆෝම් පාලනය

Automatically check foam, automatically add antifoam by peristaltic pump.

2

Feeding control

Control by peristaltic pump switch, automatically feeding and computation.

2

pH control

Automatically add acid, alkali by peristaltic pump and control pH accurately.

2

DO control

Control with rotating speed relatively.

1

BIO-S Biology process controller

Control parameter: temp, pH, DO, antifoam, stirrer rev, feeding; (Other parameters like glucose, amino acid, ethanol, oxygen, carbon dioxide, electric balance system can be chosen to use.)

පාලන පද්ධතිය

BLBIO B Control System: on-site controller, the next crew for the Siemens S7-200 series PLC control system, it is a mature, stable, universal type of PLC, to suit a variety of automation applications, especially in manufacturing process control Application. Its modular, easy to implement distributed configuration and easy to master and so on, Siemens PLC control center has become a biological reaction process control implementation is economical and advanced control system, the system uses the touch screen display, on-site direct operations (menu type), all English menu and interface; also with the host computer for data transmission, data sampling and display tank, the system view of data analysis, reading settings.

10-inch LCD touch-sensitive screen as the display screen to display complete content-rich, user-friendly screen is simple, easy to operate. And disturbing each other. The control system can adapt to different range of sensors and actuators the output of the input signal with the signal anti-jamming system.

මෘදුකාංග: Siemens S7 + FORCE CONTORL

දත්ත එකතු කිරීම සහ පාලන මොඩියුලය: සීමන්ස් එස් 200 පීඑල්සී පාලකය සහ දත්ත එකතු කිරීම සහ පාලන මොඩියුලය

1. පාලනය
① Manual control: You can set the percentage of open valve or a valve opening ② automatic control mode: You can select continuous or PID PID control the switch ③ sequence control: the control of all parameters can be pre-set at least 10 control section, ④ for automatic segmentation remotely control: PC control ⑤ acceptable correlation control: the dissolved oxygen can select speed, air flow rate, tank pressure, control of feeding, etc.; pH can choose to control with acid and alkali

2. මිනුම් කාර්යය: pH අගය මැනීම වැනි පෝෂණය, බුබුලු සතුරා විය හැකිය
3. XY-axis to chart real progress can be any expansion and contraction of graphics display, to help the operator determine the parameters of the interaction between the effects of the fermentation process to quickly modify and adjust

4. දත්ත සැකසීම
1) ප්‍රවණතා වක්‍ර විශ්ලේෂණයේ සියලුම පරාමිතීන් පෙන්වීමට
2) සියලුම cur තිහාසික වක්‍ර පරාමිතීන් ගබඩා කිරීම, ප්‍රදර්ශනය කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම
3) කණ්ඩායම් වාර්තාවේ සියලුම පරාමිතීන් පෙන්විය හැකිය
4) USB සමඟ දත්ත කෙලින්ම පිටපත් කරන්න

5) දත්ත ගබඩා කිරීමේ ආකෘතිය EXCEL සමඟ අනුකූල වේ, EXCEL වේදිකාව සමඟ කටයුතු කළ හැකිය
5. Controller self-protection function: to set the password, others can not modify the fermentation parameters; and the controller is not lost due to power settings for each parameter
6. ක්‍රියාවලි පාලන පරාමිතීන් විය හැකිද, සෑම පරාමිතියකටම වාරණ 10 ක් සැකසිය හැකිය
7. එක් එක් පරාමිති පටිගත කිරීමේ කාල පරතරය වෙනස් කිරීම වෙනස් කළ හැකිය
8. තිර සැකසුම් හා ක්‍රමාංකනය සමඟ පරාමිති දෙකක් සිදු කළ හැකිය

9. show the controller is really running against, the panel instructed the state process system, process hardware, and motion status indicator for understanding the various devices (such as peristaltic pumps, circulating pumps, heating, mixing, etc.) work status, Fault identification can be used as display
10. සම්ප්‍රේෂණයේ සෑම පරාමිතියක්ම පහසුවෙන් නඩත්තු කිරීම සඳහා එකිනෙකාට බාධා නොකර ස්වාධීන මොඩියුල වේ
11.PH, DO සහ පාලනයේ අනෙකුත් පරාමිතීන් සහ ඒ ආශ්‍රිත පාලනයන් සකස් කළ හැකිය

තරගකාරී වාසි

තාක්ෂණික පරාමිතිය:

නැත

Parameter

මාර්ගෝපදේශය

පාලක දත්ත සැකසුම් කාර්යය

1

PH

පෙන්වන පරාසය: 0.00 ~ 14.00 ± 0.01

Auto-control range:2.00 ~ 12.00 ± 0.05

Fermentation ක්රියාවලිය පාලනය (According to the fermentation time, auto- control pH fluent, at least10 parts)

pH value historical and trend curve analysis

අම්ල, ක්ෂාර මාත්‍රා වක්‍ර විශ්ලේෂණය

කණ්ඩායම් වාර්තා ආකෘති විශ්ලේෂණය

අම්ල, ක්ෂාරීය මුළු මාත්‍රා වාර්තාව

දත්ත තබා ගෙන භාර දෙන්න

2

DO

0-150±3%,පෙන්වයි precision: 0.1

It can be controlled by rev and feeding.

Fermentation ක්රියාවලිය පාලනය (According to the fermentation time, auto- control DO fluent, at least10 parts)

DO value historical and trend curve analysis

කණ්ඩායම් වාර්තා ආකෘති විශ්ලේෂණය

දත්ත තබා ගෙන භාර දෙන්න

3

ඇන්ටිෆෝම්

ස්වයංක්රීය PID control and alarm

Fermentation ක්රියාවලිය පාලනය (According to the fermentation time, auto- control antifoam fluent, at least10 parts)

Antifoam value historical and trend curve analysis

පෙන දෝෂ තත්ව වාර්තාව

ප්‍රති-ෆෝම් මුළු මාත්‍රා වාර්තාව

කණ්ඩායම් වාර්තා ආකෘති විශ්ලේෂණය

දත්ත තබා ගෙන භාර දෙන්න

4

එළි

ස්වයංක්රීය පනවන ලදී හා පාලනයයි(50~300rpm±5‰)

Fermentation ක්රියාවලිය පාලනය (According to the fermentation time, auto- control rev fluent, at least10 parts)

Rev value historical and trend curve analysis

කණ්ඩායම් වාර්තා ආකෘති විශ්ලේෂණය

දත්ත තබා ගෙන භාර දෙන්න

5

උෂ්ණත්වය

සිසිලන ජලයේ උෂ්ණත්වය: +5-80± 0.2

Fermentation ක්රියාවලිය පාලනය (According to the fermentation time, auto- control temperature fluent, at least10 parts)

Temperature value historical and trend curve analysis

කණ්ඩායම් වාර්තා ආකෘති විශ්ලේෂණය

දත්ත තබා ගෙන භාර දෙන්න

6

ආහාර සැපයීම

PID automatic පනවන ලදී හා පාලනයයි

Fermentation ක්රියාවලිය පාලනය (According to the fermentation time, auto- control feeding fluent, at least10 parts)

Feeding value historical and trend curve analysis

සම්පූර්ණ මාත්‍රා වාර්තාව පෝෂණය කිරීම

කණ්ඩායම් වාර්තා ආකෘති විශ්ලේෂණය

දත්ත තබා ගෙන භාර දෙන්න

7

පීඩනය

අතින් පාලනය, උපකරණ ප්‍රදර්ශනය

8

වායු ප්‍රවාහය

mass flowmeter control gas flow


පිරිවිතර

System main parts

අයිතමය

නිෂ්පාදන

විස්තර

Quant.

මූලාශ්රය

1

වැව

GJ, GC: stainless steel cover, Borosilicate glass tank, stainless steel round jacketed bottom and 5mm stainless steel jacketed tank, control temperature together, heating by bottom තාපන බ්ලැන්කට්ටුව.

1

බයිලුන්

2

Machinery seal

John Crane

1

එක්සත් රාජධානිය

3

Stirring motor

Mechanical stirring: TECO

1

ටෙකෝ

4

වේග පාලක

Mechanical stirring: TECO

1

ටෙකෝ

5

Silicon pipe

ලන්ජ්

10M

බයෝඩින්

6

පීඑල්සී පද්ධතිය

Germany Siemens S7-200 series PLC control system +10 inch Kunlun-type LCD touch screen + circuit control board + electrical boxes and various types of electrical appliances. Including cabinets, control core, signal acquisition, transmitter, power drive and other types of actuators

1

බයිලුන්

7

තාප ස්කන්ධ ප්‍රවාහකය

10-100L/H Vogtlin

1

ස්විට්සර්ලන්තය

8

Air intake filter

Sartorius, 0.2μm φ50

1

සාටෝරියස්

9

හුස්ම පෙරණය

සාටෝරියස් φ37

1

සාටෝරියස්

10

Feeding peristaltic pump

BL-0~32 ml\min

1

ලන්ජ්

11

Peristaltic pump(acid)

BL-0~28 ml\min

1

ලන්ජ්

12

Peristaltic pump(Alkali)

BL-0~28 ml\min

1

ලන්ජ්

13

Peristaltic pump(Defoaming)

BL-0~28 ml\min

1

ලන්ජ්

14

PH electrode

Switzerland imported 225

1

ස්විට්සර්ලන්තය

15

PH cable

Switzerland imported 3m

1

ස්විට්සර්ලන්තය

16

DO electrode

Switzerland imported 220

1

ස්විට්සර්ලන්තය

17

DO cable

Switzerland imported 3m

1

ස්විට්සර්ලන්තය

18

Temperature electrode

PT100

1

ජපානය

19

විද්යුත් චුම්භක කපාටයක්

DN8-UNIT

1

: තායිවාන්

20

අන් අය

Feeding bottle, silicone tube, pipe, pipe rack, all kinds of valves, heaters, pressure gauges, bearings, seals, tools, etc.

1

ෂැංහයි

අයදුම්පත්
vaccine production plant
vaccine production line manufacturing
Pharmaceutical fermentation
ජෛව harma ෂධ ජෛව ප්‍රතික්‍රියාකාරකය
ඖෂධ
ඖෂධ
වෛද්ය විද්යාව
මොනොක්ලෝනල් ප්‍රතිදේහ
ප්රතිජීවක ඖෂධ
ප්රතිජීවක
Animal cells cultivation
animal cells suspension cultivation
veterinary medicine stirring tank
එන්නත
ජෛව harma ෂධ
මිනිස් සෛල
plant cell culture
අප අමතන්න
නිෂ්පාදන
විද්යුත් තැපෑල

අපිව අනුගමනය කරන්න

  • ලිපිනය: ලියුසියා වීදිය, ෂිහු දිස්ත්‍රික්කය, හැංෂෝ, චීනය
  • දුරකථන : 0571-85094312
  • ෆැක්ස්: 0571-56253096
  • විද්යුත් තැපෑල:[ඊ-ආරක්ෂිතව]
ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016-2020 නික් තාක්ෂණය සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.